O dětských domovech a o nás

Obecná charakteristika poslání dětského domova

Dětský domov pečuje o děti od 3 do 18 let, které nemohou být ze závažných důvodů vychovávány v rodině (v případě zletilých svěřenců do 19 let, u studujících nejdéle do 26 let). Péči poskytuje také dětem, které nejsou občany ČR a nezletilým matkám. Ty mají právo zůstat v zařízení i se svým dítětem.

 

Zařízení musí zajistit:

 • právo na výchovu, vzdělání a sociální péči
 • podmínky podporující rozvoj sebevědomí a citové stránky dítěte
 • podmínky pro harmonický rozvoj osobnosti /v souvislosti s věkem a potřebami jedince/
 • kvalitní účast dítěte na životě společnosti
 • zamezení vzniku negativních projevů chování
 • podmínky pro výchovu a vzdělání dětem vyžadující speciální potřeby a právo na náboženské vyznání
 • plné přímé zabezpečení

Do zařízení jsou umisťovány děti na základě soudního rozhodnutí. Místo jejich pobytu vybere příslušný diagnostcký ústav. V případě Dětského domova v Plesné je to Diagnostický ústav v Plzni.
Cílem výchovného působení na dítě by měl být harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Zároveň je nutné připravit dítě na zapojení do života společnosti po návratu do původní rodiny, popřípadě po přechodu do náhradní rodinné péče. Dětský domov dlouhodobě působí na svěřence, aby byli schopni samostatného života po dovršení plnoletosti. Zároveň podporuje náhradní rodinnou péči.

Základní pilíře činnosti dětského domova v Plesné:

 • promyšlené plánování činnosti zařízení
 • úzká spolupráce s Diagnostickým ústavem v Plzni a Státním zastupitelstvím v Chebu
 • kvalitní spolupráce s OSPODem v Chebu a v místě trvalého pobytu umístěných dětí
 • kvalitní činnost pracovníků v jednotlivých rodinných skupinách
 • kvalitní činnost ostatního personálu
 • pravidelná prezentace domova na veřejnosti
 • kvalitní vnitřní řád zařízení
 • hledání vhodných sponzorů a dalších dostupných finančních toků
 • další vzdělávání zaměstnanců
 • spolupráce s Městským úřadem v Plesné, s okolními mateřskými, základními a středními školami a ostatními institucemi
 • navázání kontaktů s různými nadacemi a občanskými sdruženími