Co zde rodiče najdou ?

-legislativu

-vzorovou žádost o umožnění pobytu dítěte mimo našeho

  zařízení DD

-jak lze uhradit péči o dítě

-vnitřní řád  DD

UPOZORNĚNÍ:

…uvedené vzory a dokumenty mohou být průběžně

aktualizovány !!!*

Legislativa…

LEGISLATIVA

 • 109/2002 ve znění … 333/2012 Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

 

 • 2004/561 ve znění … 370/2012 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

 • 563/2004 ve znění … 333/2012 Zákon o pedagogických pracovnících

 

 • 359/1999 ve znění … 103/2013 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

 

 •  500/2004 ve znění … 167/2012 Zákon SPRÁVNÍ ŘÁD

 

94/1963 ve znění … 401/2012 Zákon o rodině

Žádost o umožnění pobytu dítěte mimo zařízení:

Žádost o umožnění pobytu dítěte mimo zařízení:

 

Já:……………………………………………………………………………………………………

 

Žádám o umožnění dočasného pobytu mému níže uvedenému  dítěti:

 1. 1.       ……………………………………………………………………..
 2. 2.       ………………………………………………………………………
 3. 3.       ……………………………………………………………………
 4. 4.       ………………………………………………………………….
 5. 5.       …………………………………………………………………..

 

Na dobu od…………………………….do…………………………………..

 

 

 

Podpis zákonného zástupce/osoby blízké

 

 

 

V…………………………dne…………………………….

Úhrada péče

Úhrada péče:

§ 27

(1) Rodiče jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních (dále jen „příspěvek“). V případě, že dítě nebo nezaopatřená osoba má vlastní pravidelné příjmy, podílí se podle § 29 na hrazení příspěvku. Příspěvek za kalendářní měsíc se určí jako součin příspěvkové základny a příspěvkového koeficientu.

            (2) Příspěvková základna činí od 1. 3. 2013

a) 1 098 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku, /549/

b) 1 1263 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku, /632/

c) 1 428 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku, /714/

d) 1 592 Kč, jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu /796/

v případě, že se zařízení vyplácí přídavek na dítě nebo pokud příspěvek hradí dítě nebo nezaopatřená osoba podle odstavce 1. V případě, že se přídavek na dítě zařízení nevyplácí, zvyšuje se příspěvková základna o součin příslušné částky podle věku dítěte a koeficientu 0,3.

 

§28

 

(1) Rodiči, který doloží, že je on nebo osoba s ním společně posuzovaná příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi20), se příspěvek nestanoví. Rodiči, který doloží, že po zaplacení příspěvku by jeho příjem nebo příjem s ním společně posuzovaných osob klesl pod součet částky životního minimapodle zákona o životním a existenčním minimu21) a částky normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře4), se příspěvek stanoví v takové výši, aby mu uvedený součet zůstal zachován; pokud by takto stanovený příspěvek byl nižší než 100 Kč, nestanoví se.

            (2) Rodiče jsou povinni vždy po uplynutí 12 měsíců od posledního doložení skutečností podle odstavce 1 prokazovat, že splňují podmínky pro snížení nebo prominutí příspěvku podle odstavce 1, a dále bezodkladně oznamovat každé změny v příjmech, které by mohly mít vliv na výši příspěvku určenou podle odstavce 1. V případě nesplnění těchto povinností se příspěvek odpovídajícím způsobem zvýší, a to od doby, kdy marně uplynula lhůta pro prokázání splnění podmínek, nebo i zpětně od doby, kdy došlo ke změně v příjmech.

 

 

Vnitřní řád dd Plesná:

 schváleno dne 23.8.2010…zpracovala Mgr. Libuše Hoyerová-ředitelka

dětského domova

——————————————————————————————————————————————————————————————————

 Obsah:

1. Charakteristika a struktura zařízení:                                                                                   

a)      vymezení náplně činnosti a zodpovědnosti zaměstnanců

b)      spolupráce s kompetentními orgány a institucemi

c)      zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení.

a)      základní údaje o zařízení

b)      organizační struktura,

c)      charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů,

d)     personální zabezpečení,

e)      organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu.   

2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí:

a)      vymezení náplně činnosti a zodpovědnosti zaměstnanců

b)      spolupráce s kompetentními orgány a institucemi

c)      zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení.

 

3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení: 

a)        organizace výchovných činností

b)      organizace vzdělávání dětí,

c)      organizace zájmových činností

d)     systém prevence sociálně patologických jevů.

 

 4. Organizace péče o děti v zařízení:

a)      zařazení dětí do rodinných skupin

b)      kritéria a podmínky umísťování dětí do bytové jednotky,
c)      ubytování dětí,
d)     materiální zabezpečení,

e)      finanční prostředky dětí,

f)       systém stravování,
g)      postup v případě útěku dítěte ze zařízení.
   

5. Práva a povinnosti dětí:

a)      systém hodnocení a opatření ve výchově,
b)      kapesné, osobní dary a věcná pomoc,
c)      organizace dne (pracovní dny, volné dny),

d)     pobyt dětí mimo zařízení (vycházky, pobyt u rodičů či jiných osob, 
     přechodné  ubytování mimo zařízení),
e)      kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami (návštěvy, písemné 
     a telefonické kontakty,  předávání věcí),
 f)       spolu správa dětí,
g)      podmínky zacházení dětí s majetkem dětského domova 

h)      smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení,
i)        postup  při  podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů  řediteli, 
     pedagogickým pracovníkům zařízení a dalším osobám a orgánům.


6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu.
7. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení:
a)    vydání rozhodnutí,
b)    způsob odvolání.
8. Postup zařízení při zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví:
a)      zdravotní péče a zdravotní prevence,
b)      prevence rizik při pracovních a jiných činnostech,
c)      postup při úrazech dětí,
d)     postup při onemocnění dětí,

e)      postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami, postup  při  sebepoškození 
     dítěte nebo sebevražedném pokusu, postup při  agresivitě dítěte, kterou ohrožuje zdraví a životy 
     jiných nebo vlastní. 

1. Charakteristika a struktura zařízení

 a) Základní údaje o zařízení

Název zařízení: Dětský domov Plesná

Adresa:  351 35 Plesná, Nádražní 338

Telefonní číslo:   354 596 327, 354 596 575 (ředitelna)

Mobil ředitel:

Fax:  354 596 575

Elektronická adresa:   detskydomovplesna@seznam.cz

Zřizovatel:  Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36021

IČO:  47723441

IZO:   600028500

Právní forma:  příspěvková organizace

Kapacita zařízení:    a) dětský domov 48 dětí

                                 b) školní jídelna 48 jídel

b) Organizační  struktura 

Organizační jednotky:

zařízení je uživatelem objektu a pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje,

nachází se na adrese – Nádražní 338, Plesná a žije zde 5 rodinných skupin.

c) Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů

Činnost Dětského domova Plesná vychází z platných právních předpisů: je vymezena poslední úpravou školského zákona č. 561/2004 Sb., – zákonem č. Sb., o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních, zákonem č. 227/2009 Sb. o pedagogických pracovnících, Úmluvou o právech dítěte a dolšími platnými předpisy.

Dětský domov Plesná je zapsán ve školském rejstříku podle zákona č. 378/2009 Sb., školský zákon.

Hlavní předmět a účel činnosti

 • Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.
 • Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova.
 • Do dětského domova mohou být umisťovány děti ve věku zpravidla od   3 do 18 let, v případě pokračujícího studia nejvýše do věku 26 let.
 • DD zajišťuje celkové hmotné zajištění dětí .
 • vytváření a prohlubování základních hygienických návyků, zásad společenského chování a standardního způsobu chování a jednání mezi lidmi s důrazem na slušnost a toleranci,

Oblast výchovné práce:

 • vytváření a prohlubování základních hygienických návyků, zásad společenského chování a standardního způsobu chování a jednání mezi lidmi s důrazem na slušnost a toleranci,
 • snaha o vytváření optimálních podmínek pro individuální začlenění dítěte do společnosti po odchodu z dětského domova,snaha minimalizovat vlivy negativně působících na vývoj dítěte a mladého člověka jako jsou: kontakty a pobyt v komunitách, které propagují násilí, rasismus, myšlenky potlačující práva a svobody menšin, které manipulují s osobností člověka apod.,
 • podněcování k aktivnímu přístupu k životu (směrem k jeho integraci), posilování zdravého sebevědomí, uvědomování si vlastní osobnosti a svého postavení ve společnosti,
 • vytváření slušného vztahu k ostatním spoluobčanům, spolužákům, ale i k cizím  lidem, výchova k respektování jejich práv a svobod, respektování jejich vlastnictví,
 • snaha o odstraňování návyků poškozujících zdraví (kouření, alkohol, návykové látky,         gamblerství),
 • zabezpečení všech dostupných podmínek pro rozvoj a zvyšování úrovně vzdělání dětí s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem a předpokladům – s důrazem na dokončení povinné školní docházky, popř. vyššího vzdělání (OU, SŠ, SOU, SOŠ, VOŠ, VŠ …),
 • vytváření všech předpokladů pro úspěšné zařazení dítěte do života po odchodu z dětského domova (pomoc při zajištění ubytování, zaměstnání…),
 • umožnění dítěti rozvíjet jeho zvláštní schopnosti, talent,
 • pěstování v dětech pocitu zodpovědnosti ( za svoje chování a jednání, za vykonanou práci, za plnění povinností …).

Oblast materiálního zabezpečení

Cílem je vytváření optimálních materiálních a technických podmínek pro plnění úkolů

v jednotlivých oblastech činnosti zařízení.

Oblast ochrany zdraví a života dítěte

Cílem je komplexní zdravotní péče a zdravotní prevence, která je zajišťována v souladu s platnou legislativou, v závislosti na zdravotním stavu a individuálních potřebách dítěte, ve spolupráci s ošetřujícím dětským a dorostovým lékařem a dalšími odborníky (psycholog, zubní lékař, gynekolog atd.). Zařízení poskytuje dětem zároveň prevenci negativních projevů chování.

Oblast zajištění práv a svobod dítěte

V dětském domově jsou respektována práva vyplývající z Listiny lidských práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte, jakož i práva vyplývající ze zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zařízení zajišťuje dětem dle jejich individuálních potřeb a věku dětí komplexní odbornou výchovně vzdělávací péči a pracuje  v součinnosti s ostatními školskými zařízeními. Vedle výchovně vzdělávací péče zajišťuje dětský domov dětem také péči sociální.

Správní a provozní úsek zajišťuje správu budov, zodpovídá za hlavní inventář a jeho evidenci, zajišťuje prostředky nutné pro výchovně vzdělávací činnost zařízení, zodpovídá za zpracování účetnictví a mzdových podkladů, dodržování mzdového limitu a vedení personální dokumentace.

Školní jídelna zajišťuje ve všední dny obědy dětí a obědy zaměstnanců.

d) Personální zabezpečení

K plnění svých úkolů dětský domov zaměstnává pedagogické a nepedagogické pracovníky dle příslušných zákonů a norem.

Pedagogickým pracovníkem dětského domova se rozumí zaměstnanec, který vykonává výchovně vzdělávací činnost. Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo má odbornou              a pedagogickou způsobilost podle zákona č. 227/2009 Sb., o pedagogických pracovnících. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším více než 3 měsíce, který musí být dětskému domovu předložen před vznikem pracovněprávního vztahu. U každého pedagogického pracovníka  musí být před vznikem pracovněprávního vztahu zjištěna psychická způsobilost. Pedagogický pracovník je povinen se prokázat  psychologickým posudkem dokládajícím psychickou způsobilost podle zákona č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Posudek je platný po dobu 7 let ode dne jeho vydání.

Pedagogičtí pracovníci dětského domova vzdělávají a vychovávají děti v souladu s cíli výchovy a vzdělávání stanovenými tímto vnitřním řádem, zákonem č. 109/2002 Sb. a dalšími předpisy.

Nepedagogickým pracovníkem se rozumí zaměstnanec dětského domova, který vykonává jinou činnost než činnost uvedenou pro pedagogické pracovníky, splňuje kvalifikační předpoklady a požadavky stanovené pro výkon povolání zvláštním právním předpisem nebo stanovené dětským domovem.

e) Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu

    Osoby odpovědné za výchovu (rodiče popř. jiné osoby, kterým bylo dítě svěřeno do péče) jsou informovány o umístění dítěte do dětského domova okamžitě po příchodu dítěte, současně jsou informovány o způsobu komunikace s dětským domovem, možnostech návštěv, písemného kontaktu, o telefonickém spojení do Dětského domova Plesná. Informace o dětech jsou poskytovány odpovědným osobám na vyžádání.
Ředitel dětského domova má právo zastoupit dítě v běžných záležitostech.

Ředitel dětského domova projedná předem opatření zásadní důležitosti s osobami odpovědnými za výchovu dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je informuje o provedeném opatření; nejsou-li dosažitelné, navrhne soudu ustanovení opatrovníka.

 2. Postup při přijímání, přemisťování a propouštění dětí

Přijímání dětí

Děti jsou do dětského domova přijímány v souladu s platnými předpisy, zejména v souladu se zněním zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě rozhodnutí Dětského diagnostického ústavu v Plzni.

Doklady předávané při přijetí dítěte do DD:

 • rodný list,
 • osobní list dítěte,
 • rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy, rozhodnutí o předběžném opatření a umístění dítěte do výchovného zařízení pro výkon ústavní výchovy,
 • osvědčení o státním občanství dítěte (je- li vydáno),
 • průkaz zdravotní pojišťovny,
 • školní dokumentace,
 • zdravotní dokumentace popř. výpis ze zdravotní dokumentace (lze řešit předáním zdravotní dokumentace mezi ošetřujícími lékaři).

a) vymezení náplně činnosti a zodpovědnosti zaměstnanců

Ředitel: rozhoduje o propuštění dítěte, navrhuje přemístění – po předchozím projednání v pedagogické radě.

Sociální pracovnice: při přijetí dítěte přebírá osobní dokumentaci dítěte, zakládá složku osobní dokumentace dítěte, zajišťuje ve spolupráci s kompetentními orgány a institucemi úplnost osobní dokumentace, při přemisťování a propouštění dítěte (mladistvého) připravuje k předání osobní dokumentaci včetně předávacího protokolu, předává osobní dokumentaci.

Pedagogický pracovník: po zařazení dítěte do rodinné skupiny se detailně seznámí s osobní  dokumentací, zejména s psychodiagnostickou zprávou diagnostického ústavu, založí dokumentaci pro hodnocení dítěte.

b) Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi

Ředitel: spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, orgány péče o děti, orgány činnými v trestním řízení, s dětským diagnostickým ústavem.

Sociální pracovnice: spolupracuje  dle pokynů ředitele s výše uvedenými orgány a institucemi, připravuje podklady pro jednání s nimi na úseku sociální práce.

c) Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení

V souladu s § 33 zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů je poskytována dítěti, které odchází ze zařízení po dosažení zletilost, ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí poradenská činnost a pomoc při řešení tíživých životních situací v případě, že o ni požádá a neodmítá ji. Podmínkou pro poskytování pomoci je korektnost v jednání ze strany bývalého dítěte.

Propouštění dětí

Děti jsou propouštěny z dětského domova v souladu se zákonem č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů o výkonu ústavní výchovy ředitelem dětského domova,  pominou- li důvody vedoucí k umístění dítěte v DD (zrušení ústavní výchovy, zrušení předběžného opatření, dovršení plnoletosti, svěření do pěstounské péče, adopce, svěření do péče jiné osoby). Děti mohou být přemístěny do jiného zařízení pro výkon ústavní výchovy na základě doporučení pedagogické rady rozhodnutím diagnostického ústavu.

Dítě může být propouštěno na časově omezené období k návštěvám rodičů, příbuzných popř. jiným osobám (víkend, prázdninový pobyt, svátky, …) v souladu se zněním zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.V ojedinělých případech i přes doporučující stanovisko příslušného orgánu péče o dítě ke krátkodobému pobytu v rodině má ředitel pravomoc žádosti osob odpovědných za výchovu nevyhovět. Při dočasném opuštění zařízení přebírá veškerou zodpovědnost za dítě  dospělá svéprávná osoba, ke které je dítě propouštěno, táž osoba je povinna dítě předat zpět do dětského domova. Předání i převzetí dítěte je stvrzeno písemným zápisem v tiskopisu o předání/ převzetí dítěte a zahájí se správní řízení.

Doklady předávané při odchodu ze zařízení (ukončení pobytu v DD, zrušení ústavní výchovy, zrušení předběžného opatření):

 • doklady jsou předávány výhradně dospělým osobám, kterým jsou děti svěřeny do péče, popř. dítěti samotnému po dovršení plnoletosti
 • doklady jsou předávány osobně, o předání je vyhotoven písemný protokol
 • zdravotní dokumentaci si předávají na základě žádosti ošetřující lékaři dítěte

 Seznam předávaných dokladů:

 • rodný list,
 • osvědčení o státním občanství (je- li vydáno),
 • občanský průkaz popř. jiný průkaz totožnosti,
 • průkaz zdravotní pojišťovny,
 • vysvědčení, výuční list, závěrečné vysvědčení, …,
 • cestovní pas (je- li vystaven),
 • vkladní knížka ( je- li  založena).

Doklady, které mohou být zapůjčeny při dočasném propuštění dítěte:

 • průkaz zdravotní pojišťovny popř. ověřená kopie.

Smlouva o prodlouženém pobytu v dětském domově

Každé nezaopatřené dítě je před dosažením věku 18 let (popř. při prodloužení ústavní výchovy před dosažením věku 19 let) seznámeno s možností podat si žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu v dětském domově, nejdéle do 26 let.

Důvodem k prodloužení je dokončení studia – příprava na budoucí povolání, na základě  § 24 odstavec 2 písmeno g zákona č. 109/2002 Sb. V případě zájmu dítěte o pokračování pobytu v zařízení si zletilý podává  žádost o prodloužení pobytu  po nabytí zletilosti  a v den jeho 18. narozenin je vyplněna smlouva o prodloužení pobytu v dětském domově po nabytí zletilosti. Rozhodnutí o dalším pobytu v dětském domově je plně v kompetenci ředitele zařízení.

Zaměstnanci dětského domova nesmí podávat informace osobám, které k tomu nejsou pověřené. Při ochraně osobních dat a údajů se řídí příslušnými zákonnými normami a instrukcemi.

3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení

 Výchovně vzdělávací činnost je vykonávána pedagogickými pracovníky v souladu s vnitřním řádem organizace, pracovními povinnostmi, náplněmi práce a úkoly na úseku výchovy a vzdělávání. Pro účely výchovně vzdělávacích činností jsou vypracovány plány činnosti:

 • Roční plán práce zpracovává ředitel a na jeho základě pak rozpracovávají pedagogičtí pracovníci celoroční plány pro své rodinné skupiny.
 • Týdenní plán činnosti rodinné skupiny zpracovávají všichni pedagogičtí pracovníci.
 • Individuální výchovný plán (plán rozvoje osobnosti) pro každé dítě vypracovává předem určená vychovatelka. Ten tvoří součást hodnocení dětí  a vychází z komplexní diagnostické zprávy (z diagnostického ústavu), která je v případě potřeby následně upravována ve spolupráci s etopedem diagnostického ústavu.
 • Minimální preventivní program – zpracovává: ředitel ve spolupráci s pedagogickými pracovníky.
 • Písemné přípravy na službu je povinen zpracovávat začínající pedagogický pracovník (do 12 měsíců praxe v oboru) a je povinen předložit přípravu na vyžádání ředitele zařízení. Ředitel může uložit povinnost zpracovávat písemné přípravy i ostatním vychovatelům.

Organizace činnosti vychovatele

 • Vychovatel/ka nastupuje  na pracoviště 15 minut před zahájením přímé výchovné práce resp. zahájením pracovní směny.
 • Vychovatel/ka (popř. asistent pedagoga) se před zahájením přímé výchovné činnosti, respektive před zahájením pracovní směny, seznámí se sděleními v Knize hlášení a s ostatní dokumentací, popř. důležité věci potřebné k průběhu své práce prokonzultuje s pracovníkem, který mu „předává“ službu.
 • Seznámení dětí s programem dne dle týdenního plánu.
 • Kontrola žákovských a učňovských knížek, kontrola úkolů zadaných školou k vypracování.
 • Příprava na vyučování:
 • V případě, že pracovník obědvá na pracovišti, respektuje ustanovení ZP – „přestávky na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci směny.“

–          individuální přístup, plnění doporučení pedagogicko-psychologické poradny,

–          kontrola vypracovaných úkolů,

–          podpis vychovatele pod vypracované úkoly a do žákovské či učňovské knížky,

–  kontrola učebních pomůcek připravených na další den dle rozvrhu hodin, doplnění chybějících školních potřeb.

 • Výchovně vzdělávací činnost – dle týdenního plánu.
 • Hodnocení dne – společně za přítomnosti všech dětí skupiny, jmenovitě, stručně,  konkrétně  zdůraznit úspěchy i nedostatky.
 • Hygiena, příprava lůžka a oblečení na příští den probíhá za osobního dohledu vychovatele/ky.

a) Organizace výchovných činností

Základním a dlouhodobým cílem v oblasti výchovného programu dětského domova  je integrace svěřeného dítěte či mladého člověka do společnosti. Vytvořené rodinné skupiny umožňují výchovu podobnou ve funkční rodině. Výchovní pracovníci dbají na rozvoj takových charakterových vlastností a sociálních dovedností, které přispívají k úspěšné a plynulé integraci dítěte z prostředí domova do samostatného života.

Na výchově se podílí svými postoji, jednáním a chováním všichni pracovníci organizace.

Všichni zaměstnanci jsou povinni neprodleně ohlásit řediteli dětského domova nebo jeho zástupci všechny okolnosti ohrožující chod zařízení, dobré jméno dětského domova, dětí nebo jeho zaměstnanců.

 b) Organizace vzdělávání dětí

Děti jsou vzdělávány ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Vzdělávání v domově má doplňkovou funkci ke vzdělávání poskytovanému školami, a to formou pravidelné přípravy na vyučování. Při přípravě na vyučování jsou respektovány nejen požadavky školy a osnovy jednotlivých předmětů, ale také individualita jednotlivých dětí, včetně jejich dispozic ke vzdělávání a speciální výchovně vzdělávací potřeby dětí. U integrovaných dětí vychovatelé/ky striktně dodržují postupy doporučené Pedagogicko-psychologickou poradnou  v Chebu, Karlových Varech nebo SPC v Mariánských Lázních.

Za přípravu na vyučování a výsledky ve vzdělávání nesou zodpovědnost vychovatelé/ky rodinné skupiny. Jsou povinni pravidelně spolupracovat se školami, které děti rodinné skupiny navštěvují, dle potřeby popř. na vyzvání vyučujícího školu navštívit, zejména při řešení problémů ve vzdělávání a výchově, pravidelně se účastnit třídních schůzek. O návštěvě a závěrech provádějí záznam do Týdenního plánu. Informace o dětech zaznamenávají do pololetního hodnocení dítěte v Záznamu o dítěti.

Dětem je poskytováno dle jejich volby a schopností i vzdělávání mimo rámec základního vzdělávání (např. hudební, dramatické, výtvarné apod.).

c) Organizace zájmových činností

Zájmové činnosti jsou dětem umožňovány jak v rámci činností v dětském domově – sportovní a pohybové aktivity – fotbal, florbal, košíková, cyklistika, turistika, zimní sporty, tanec, drobné jevištní formy, výtvarná činnost, ruční práce a podobně, tak v zájmových útvarech mimo dětský domov – sportovní kroužky, návštěvy základní umělecké školy a účast v tanečních kurzech nebo v rámci účasti dětí v nabídnutých projektech, např. Společenská kultura. Právě činnosti v kroužcích „mimo zařízení“ jsou výrazně podporovány. Cílem není uzavřít děti v dětském domově, ale vytvořit ve vztahu k veřejnosti, a to i dětské, otevřený systém bez dělicích bariér.

Zařízení disponuje  vlastní sportovní výzbrojí a výstrojí pro běžné druhy sportovních činností – míčové hry, zimní sporty, turistiku, cyklistiku, má k dispozici venkovní hřiště na  košíkovou, volejbal, vybíjenou, nohejbal a travnatou plochu používanou jako hřiště na kopanou. Pro menší děti je v areálu vybudován zahradní program (prolézačky se skluzavkou).

d) Systém prevence sociálně patologických jevů

Dětský domov má zpracován Minimální preventivní program, jehož součástí je roční plán činností zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti.

 4. Organizace péče o děti v zařízení

 a) zařazování dětí do rodinných skupin

Při zařazování dětí do rodinných skupin jsou upřednostňovány  zejména sourozenecké vazby, do stejné rodinné skupiny jsou zařazováni sourozenci. Pouze ve výjimečných případech nemusí být tento princip dodržen (výchovné důvody, vzdělávací popř. zdravotní potřeby dítěte).

b) kritéria a podmínky umísťování dětí do bytové jednotky

V zájmu přípravy na budoucí samostatný život využívá dětský domov bytovou jednotku (byt 1+2 je samostatný byt v budově domova). Byt může být používán v souladu se zák. č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 438/2006 Sb., část druhá § 2, odst. 5, dospělou nezaopatřenou osobou, na základě uzavření smlouvy o přechodném ubytování ve „startovacím bytě“ 1+2 I. kategorie.

c) ubytování dětí

Děti jsou ubytovány v rodinných skupinách, k jejich ubytování slouží standardně vybavená bytová jednotka, počty dětí v rodinné skupině a v ložnicích jsou v souladu s příslušnými §§ zákona č.109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 438/2006 Sb. a vyhlášky č. 410/2005 Sb.

 d) materiální zabezpečení

V rámci plného přímého zaopatření je dětem zabezpečeno prádlo, ošacení, obuv, školní pomůcky, vybavení pro zájmovou a rekreační činnost, běžné domácí spotřebiče, audiovizuální a výpočetní technika. Dále je zabezpečeno stravování v plném rozsahu.Zařízení má k dispozici sportovní výzbroj a výstroj pro běžné druhy sportovní činnosti – míčové hry, zimní sporty, turistiku, cyklistiku, má k dispozici venkovní hřiště na  košíkovou, volejbal, vybíjenou, nohejbal a travnatou plochu používanou jako hřiště na kopanou. Pro menší děti je v areálu vybudován zahradní program (prolézačky se skluzavkou)

Doprava je zajišťována minibusem TOYOTA Hiace pro 9 osob.

e) finanční prostředky dětí

Děti mohou být příjemci vlastních příjmů (např. sirotčí důchod, vlastní peníze od rodičů popř. rodinných příslušníků, učňovská odměna, mzda apod.) Při manipulaci s prostředky dětí je postupováno v souladu s platnou legislativou.

f) systém stravování

Obědy dětí jsou ve všední dny zajišťováno prostřednictvím centrální kuchyně a skladu potravin. Jednotlivé rodinné skupiny se podílejí na přípravě ostatní stravy v rámci činnosti skupiny (sestavení jídelníčku, nákup potravin dle stanovených norem, příprava a výdej večeří, snídaní a svačin a celodenní strava v sobotu a v neděli). Děti navštěvující mateřskou školu a učni se stravují v průběhu dne (pouze pracovní dny) v příslušném školském zařízení.

g) postup v případě omezení nebo přerušení poskytované péče v zařízení

 • Za dobu, po kterou je dítě se souhlasem zařízení u osob odpovědných za výchovu nebo ve zdravotnickém zařízení déle než 2 po sobě jdoucí dny, snižuje se příspěvek za kalendářní měsíc určený podle § 27 zákona č. 109/2002 Sb., o příslušný počet denních částek včetně částky za den, v němž započne pobyt do 15 hodin, a za den, v němž dítě ukončí pobyt v době po 15. hodině
 • Za dobu, po kterou je dítě na útěku ze zařízení, snižuje se výše příspěvku, určená podle § 27 zákona č. 109/2002 Sb., o 50 % za každý celý den
 • příspěvek se nehradí za dobu, po kterou je dítě ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.

h) postup v případě útěku dítěte ze zařízení

Za děti zodpovídají v plném rozsahu pedagogičtí pracovníci v průběhu své služby, popř. jiná pověřená dospělá osoba (dále „odpovědná osoba“)

 V případě zjištění útěku dítěte dodrží odpovědná osoba následující postup:

 1. neprodleně oznámí útěk dítěte řediteli DD nebo jeho zástupci,
 2. oznámí útěk dítěte obvodnímu oddělení Policie ČR Plesná (tel. 354 965 555),
 3. vyplní formulář „Hlášení o útěku“ a předá na vyžádání příslušníkům Policie ČR, kopii hlášení předá řediteli DD (k zabezpečení tohoto úkolu je nutné neustále aktualizovat údaje o dětech uložené ve služební místnosti vychovatelů – osobní list dítěte, a to zejména:

adresa trvalého bydliště, kontaktní adresy, popis dítěte, barva očí, aktuální barva vlasů, výška, hmotnost, zvláštní znamení atd. – za doplňování údajů zodpovídají vychovatelé v jednotlivých rodinných skupinách),

4. dále spolupracuje s Policií ČR dle potřeb a provede zápis do Knihy hlášení.

Následně jsou činěny další kroky:

 1. útěk je oznámen orgánu sociálně právní ochrany dítěte při příslušném úřadu (zajišťuje sociální pracovnice),
 2. útěk je oznámen rodičům dítěte (zodpovídá sociální pracovnice),
 3. důvod nepřítomnosti dítěte na vyučování (útěk) je oznámen ředitelství příslušné školy.
 4. odvolá případné pátrání po dítěti obvodnímu oddělení Policie ČR v Plesné,
 5. oznámí  návrat dítěte řediteli DD,
 6. zapíše návrat dítěte do Knihy hlášení ( zejména: přesný čas návratu, okolnosti, za kterých se dítě vrátilo, jeho stav při návratu…),
 7. rozhovorem s dítětem se snaží zjistit motiv útěku (použije formu přiměřenou situaci a psychickému stavu dítěte), zjištěné údaje zapíše do Knihy hlášení,
 8. ověří zdravotní stav dítěte, v případě pochybností zajistí lékařské vyšetření dítěte,
 9. návrat dítěte z útěku a jeho okolnosti jsou zaznamenány vychovatelem/kou do Záznamu   o dítěti v dětském domově,
 10. okolnosti útěku a přijatá nápravná opatření se projednají na nejbližší pedagogické radě.

Po návratu dítěte z útěku zodpovídající osoba

5. Práva a povinnosti dětí

a) Systém hodnocení a opatření ve výchově

Systém hodnocení

Vychovatel/ka v rámci rodinné skupiny provádí dílčí hodnocení činnosti:

 • 1 x denně – před skončením pracovního dne,
 • 1 x týdně – neděle, hodnotí plnění týdenního plánu,
 • 1 x měsíčně – připravuje podklady pro stanovení kapesného,
 • 2 x ročně – do Záznamu o dítěti spolu s vypracováním individuálního výchovného plánu.

Pochvaly, odměny

za níže uvedené projevy chování:

 • Slušnost mezi dětmi, úklid osobních věcí, dodržování hygienických návyků, zdravení, projevy slušného chování
 • + slušnost, chování v DD a škole, plnění školních povinností, údržba osobních věcí, aktivita, zájmová činnost, …
 • + ochota spolupodílet se na „společném dění v RS i celém DD, pracovitost, snaha „zlepšit se“, …, účast v soutěžích, vítězství
 • + slušnost k dospělým a ostatním dětem, přístup k povinnostem, výsledky ve škole a v práci dle schopností, snaha o zlepšení, pořádek v osobních věcech, pomoc mladším dětem, …

se může dítě účastnit různých aktivit jako jsou: výlety, kulturní a sportovní akce, návštěva soutěží, bazénů, akcí se sponzory, navštěvovat kamarády ze školy, přijímat své kamarády v DD, sledovat televizy,používat PC

za úspěšné ukončení střední a vysoké školy náleží dle zvážení DD finanční odměna. Odměnou za výše popisované projevy chování náleží všem dětem finanční odměna ve formě kapesného. Její přiznávání bude popsáno později.

Opatření ve výchově

Za prokázané porušení povinností či za příkladné úsilí a výsledky stanovuje zákon č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, opatření ve výchově.

Dílčí opatření ve výchově (stanovení kapesného, omezení některých práv  a výhod, zákazy některých činností) jsou oprávněni učinit vychovatelé/ky výhradně v souladu s ustanoveními zákona č. 109/2002 Sb.,. Zásadnější opatření ve výchově (přemístění do jiného zařízení, rediagnostický pobyt) jsou plně v kompetcích ředitele dětského domova a prováděna na základě rozhodnutí diagnostického ústavu.

b) kapesné, osobní dary a věcná pomoc

Dětem je v souladu s §§ 31-33 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů vypláceno kapesné, jsou poskytovány osobní dary a věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek při odchodu ze zařízení po dosažení zletilosti.

Kapesné

Dětem a nezaopatřeným dospělým osobám je v souladu s §§ 31 – 33 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů vypláceno kapesné, poskytovány osobní dary a věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek při odchodu ze zařízení po dosažení zletilosti.

Předepsaný tiskopis pro výdej a příjem kapesného

POTVRZENÍ – KAPESNÉ

Potvrzuji příjem částky:…………Kč, slovy:…………………………………………………..

jako kapesné na měsíc:………………………………..rok……………………………………

pro děti  rodinné skupiny č.:…………………………

Číslo Příjmení a jméno dítěte Částka v Kč Hodnocení dítěte

Celková částka v Kč

Způsob vyplácení kapesného

 • Nejpozději do 15. dne v kalendářním měsíci předkládá skupinový vychovatel/ka  sociální pracovnici předepsaný tiskopis (seznam dětí RS s vyznačením částky ).
 • Kapesné je vypláceno v hotovosti, celkovou částku přebírá od sociální pracovnice  dítě za přítomnosti vychovatele/ky, který potvrzení o převzetí předkládá. Provede zápis do evidence a stvrzení příjmu  kapesného podpisem u jména dítěte.
 • Příjem kapesného musí být podepsán každým dítětem, kterému vznikl nárok. Dítě, které neumí psát, podepisuje vychovatel/ka.
Výdej kapesného dětem:
 • Kapesné je vydáváno dítěti na základě jeho přání, neboť dítě má právo si je uložit u vychovatelů/ek v rodinné skupině. Děti jsou vedeny k cílevědomému hospodaření s vlastními prostředky, vychovatelky dbají na to, aby děti nakládaly s finančními prostředky účelně, kontrolují, k jakému účelu dítě peníze použilo.
 • Každá změna ve stavu finančních prostředků dětí musí být prokazatelně vyznačena v evidenci a podepsána dítětem a vychovatelem/kou, který změnu provádí (příjem, výdej, u dětí předškolního věku a dětí, které neumí psát, zodpovídá za hospodaření s kapesným vychovatel/ka v RS, pohyb finančních prostředků také podepisuje).

Následující tabulka s kritérii má orientační charakter. Smyslem jejich stanovení je motivovat děti v uvedených činnostech, postojích, projevech a jednáních. O podkladech pro hodnocení a stanovení výše kapesného vedou vychovatelé záznamy tak, aby mohli chování a jednání dětí průběžně srovnávat (zlepšení, zhoršení, příčiny) a  následně vyvozovat závěry.

Kategorie

Částka Kč

Pozitivní hodnocení

Negativní hodnocení

do 6 let

30  –    45

Slušnost mezi dětmi, úklid osobních věcí, dodržování hygienických návyků, zdravení, používání slov „prosím, děkuji“… Používání vulgárních slov, ničení vlastních i cizích věcí, úmyslné  nedodržování hygienických zásad, nepoužívání slov „prosím“a „děkuji“ …

6-10 let

80  –  120

+ slušnost, chování v DD a škole, plnění školních povinností, údržba osobních věcí, aktivita, zájmová činnost, … Chování, neplnění školních povinností, porušování školního řádu a vnitřního řádu DD, pasivita k činnostem DD, kouření, nákup cigaret, útěk, …

10-15 let

140  –  210

+ ochota spolupodílet se na „společném dění v RS i celém DD, pracovitost, snaha „zlepšit se“, … Neslušnost, vulgarita, ignorování pravidel slušného chování, ovlivňování mladších dětí svým chováním, kouření, alkohol, drogy, hráčství, šikana, agresivita, projevy rasismu, útěk, …

15-26 let

200  –  300

+ slušnost k dospělým a ostatním dětem, přístup k povinnostem, výsledky ve škole a v práci dle schopností, snaha o zlepšení, pořádek v osobních věcech, pomoc mladším dětem, … Neochota podílet se na „společném dění“, kouření v DD, podporování mladších dětí v kouření, užívání alkoholu, návykových látek, šikana, agresivita, projevy mazáctví, vulgární chování, útěk, …

Evidence finančních prostředků dětí

Evidence finančních prostředků dětí je prováděna předepsaným způsobem v průběhu kalendářního roku:

 • Každá RS vede pro kalendářní rok evidenci finančních prostředků dětí samostatně.
 • V evidenci je zachycován jakýkoli pohyb finančních prostředků dítěte, zápis obsahuje datum změny (příjem, výdej, zůstatek), podpis dítěte, podpis vychovatele/ky – po ukončení kalendářního roku se evidence uzavírá, zůstatky jsou převedeny do evidence následujícího roku, uzavřené evidence předávají vychovatelé/ky řediteli dětského domova k uložení do archivu DD.
Manipulace s osobními finančními prostředky dětí (výplata, odměna, dávky…)
– Příjem osobních peněz se provádí výhradně prostřednictvím pokladny DD Plesná.

– Nepravidelná učňovská odměna je dle výše částky po dohodě mezi dítětem a vychovatelem/kou zčásti předána do evidence osobních finančních prostředků dítěte, zčásti případně uložena na vkladní knížku dítěte.

– V případě pracujícího dítěte je proveden odvod dle příslušných předpisů, dále se postupuje stejně jako v případě kapesného.

– Při vydávání osobních finančních prostředků je dodržován stejný princip hospodaření jako v případě kapesného (hospodárnost, proporcionalita, účelnost).

– S finančními prostředky uloženými na vkladní knížce smí manipulovat dítě pouze se souhlasem ředitele a vychovatele/ky, potřebné úkony provádí sociální pracovnice společně s dítětem, je dodržován princip hospodárného nakládání s vlastními finančními prostředky a vytváření finančních rezerv „pro vstup do života“.

Osobní dary

Tiskopis pro poskytování osobních darů:

 OSOBNÍ DARY – jmeniny, narozeniny

 Jméno a příjmení dítěte…………………………………………………………………

 Datum narození ………………………………….

 Nárok v Kč ……………………………………….

 Věcný dar ……………………………………  v hodnotě Kč ……………………

 Finanční dar Kč ……………………………….

 

 

Převzal ……………………………….   Předal ……………………………………….

                    podpis dítěte                                      podpis vychovatelky

 

V Plesné dne:…………………………….

 

Osobní dary se v průběhu kalendářního roku poskytují dětem v souladu s § 32 zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle následujících pravidel:

bez rozdílu věku

Věk dítěte

Vánoce

do částky v Kč

Narozeniny

do částky v Kč

Jmeniny

do částky v Kč

do 6 let

700,00

250,00

50,00

6 – 10 let

700,00

250,00

50,00

10 – 15 let

700,00

250,00

50,00

15 – 26 let

700,00

250,00

50,00

Děti, které dokončí úspěšně studium nebo realizuje nějakou činnost ve prospěšnou celého domova, mohou obdržet finanční dar do výše 500,- Kč. Finanční dar obdrží na Obecním úřadě v Plesné při slavnostním předávání plaket úspěšným studentům.

Osobní dar v případě narozenin a jmenin dětí starších patnácti let lze poskytnout též formou peněžitého příspěvku. Při stanovení hodnoty osobního daru se přihlíží k délce pobytu dítěte v dětském domově v konkrétním kalendářním roce.

 Věcná pomoc

Věcná pomoc je poskytována dětem při odchodu z dětského domova po dosažení zletilosti v souladu se zákonem č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.:

Hlediska pro poskytnutí věcné pomoci:

 • Prostředí, do kterého dítě odchází a jeho sociální a materiální zabezpečení.
 • Návrat do rodiny, popřípadě náhradní ubytování, Dům na půli cesty apod.
 • Vlastní finanční prostředky (sirotčí důchod, jiné příjmy apod..).

Věcná pomoc není poskytnuta v případě, že dítě je v době dosažení zletilosti na útěku.

c) Organizace dne

Pracovní dny :

06.30  – 07.00           vstávání dětí (v případě učňů a studentů dříve – dle potřeby), osobní hygiena, ranní úklid osobních věcí a ložnic, oblékání)

07.00 – 07.30     snídaně, odchod do školy a mateřské školy

13.00 – 15.00            oběd ve školní jídelně (dle školní docházky a rozvrhu hodin), osobní volno

14.00 – 17.00            odpolední činnost – příprava na vyučování, využívání vzdělávacích programů na PC, zájmové kroužky, činnost podle týdenního plánu vytvořeného rodinnou skupinou

17.00 – 17.30            svačina

17.30 – 18.30            individuální volno, prostor pro rozhovory s dětmi

18.30 – 19.00            večeře

19.00 – 19.15            osobní hygiena, osobní volno, příprava oděvů a obuvi do školy, televize – mladší děti (Večerníček),

19.15 – 20.00            osobní hygiena, příprava na další den, osobní volno, televize – starší děti, osobní volno a večerka dle věku dětí

21.30 – 06.30            noční klid.

Soboty, neděle, svátky, prázdniny:

08.00                          individuální vstávání, ranní hygiena, úklid  ložnic

09.00                          snídaně

09.20 -12.00  zájmová činnost, pracovní činnost – společná nebo individuální, příprava na školu

12.00 – 12.30            oběd

12.30 – 17.00            odpolední činnost podle týdenního plánu práce,zájmová činnost, dle potřeby individuální příprava na vyučování,osobní volno

17.00 – 17.30            svačina

17.30 – 18.00           osobní volno, rozhovory s dětmi,

18.30 – 19.00     večeře

19.00 – 22.00            obdobný program jako ve všední den

22.00 – 08.00            noční klid

Poznámka: děti starší 15 let si mohou posunout dobu nočního  klidu a návratu z vycházky  po dohodě s denním a nočním vychovatelem.Tato možnost lze využít pouze, když si děti plní všechny povinnosti vyplývající z vnitřního řádu.

d)  Pobyt dětí mimo zařízení

 • Vycházky

Individuální vycházky bez dozoru pedagogického pracovníka, popř. jiné pověřené dospělé osoby, jsou umožněny dítěti staršímu 7 let s ohledem na jeho psychickou zralost a míru zodpovědnosti, dále pak na základě jeho chování a dodržování vnitřního řádu dětského domova. V případě porušování vnitřního řádu DD, popřípadě neplnění si vlastních povinností, nemusí být vycházka umožněna. Vycházky jsou umožňovány výhradně po splnění školních povinností v době mimo vyučování. Individuální vycházky v době po večeři jsou umožňovány dětem ve výjimečných případech (návštěva kina, diskotéky, divadla apod.) s ohledem na věk a míru zodpovědnosti dítěte. Vychovatel/ka určí čas ukončení vycházky. Individuální vycházka není zpravidla dítěti umožněna na celý den, eventuálně větší část dne.

 • Pobyt u rodičů či jiných osob

Pobyt u rodičů či jiných osob je možný pouze při splnění podmínek stanovených zákonem č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou je žádost rodičů – osob zodpovědných za výchovu a souhlas příslušného sociálně – právního orgánu pro děti. Pobyt   u jiných osob, než osob zodpovědných za výchovu je možný pouze se souhlasem těchto osob, pokud získání tohoto souhlasu nebrání závažná překážka. Žádost rodičů či jiných osob            o krátkodobý pobyt dítěte je projednána ředitelkou domova spolu s vychovatelkami rodinné skupiny.

 • Přechodné ubytování mimo zařízení

Dítěti je povoleno přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho přípravou na budoucí povolání (studium na škole mimo město, kdy není možnost dojíždění).

e) Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami

Je v zájmu dítěte a jeho právo, aby rodiče měli s dítětem možnost co nejčastějších kontaktů. Styky s rodiči či jinými osobami (návštěvy, písemné a telefonické kontakty) jsou dětem umožněny prakticky bez omezení, podmínkou je včasné ohlášení návštěvy, zejména v případech návštěvy z větší vzdálenosti. V případě neohlášené návštěvy není zaručena přítomnost dítěte v zařízení. Návštěva je umožněna vždy v době mimo vyučování. Telefonický kontakt rodiny s dětmi je možný v době mimo vyučování a v době mimo noční klid. Písemné kontakty jsou umožňovány bez omezení v souladu se zákonem č.109/2002 Sb. Četnost návštěv, písemných a jiných  kontaktů je evidována.

 f) Spoluspráva dětí

Děti mají právo podílet se na přípravě náplně hlavní činnosti, dávat vychovatelům/kám podněty, podávat návrhy, mají právo činnost hodnotit, vyslovovat připomínky, kritické poznámky na skupinovém hodnocení. Návrhy, připomínky, kritické poznámky popř. stížnosti mají právo předkládat řediteli zařízení.

g) Podmínky zacházení dětí s majetkem dětského domova

Děti v maximální možné míře šetří svěřený majetek. V případě úmyslného poškození věcí nebo zařízení se podílejí za asistence vychovatelů dle svých možností na jejich opravě.  Dítě je povinno udržovat v pořádku a v náležitém stavu své osobní věci, svévolně neničí věci vlastní ani věci ostatních dětí, jakož i společné předměty.

Potřebné opravy na svých oděvech a obuvi okamžitě hlásí vychovateli/ce, drobné nedostatky (např. přišívání knoflíků) odstraní podle svých věkových a individuálních možností a schopností pod vedením vychovatele/ky samostatně. V prostorách dětského domova udržují pořádek.

h) Smluvní pobyt zletilých a nezaopatřených osob v zařízení

Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení je poskytován výhradně v souladu s ustanovením  zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výhradně osobám, které v době nabytí zletilosti jsou dětmi Dětského domova  Plesná.

i) Postup  při  podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů  řediteli, pedagogickým pracovníkům zařízení a dalším osobám a orgánům.

Každé dítě svěřené do péče Dětského domova Plesná má právo obracet se svými žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení. Pracovník vyřizuje ty žádosti a stížnosti, které spadají do oblasti jeho kompetencí, ostatní je povinen předat osobě, která za danou oblast zodpovídá. Stížnosti a žádosti je možné podávat jak v ústní, tak i v písemné podobě. Dítě má právo obracet se svými stížnostmi, žádostmi i návrhy taktéž na sociálního pracovníka v místě bydliště a to bez přítomnosti třetí osoby a jeho prostřednictvím komunikovat s jednotlivými pracovníky zařízení.

Ředitel pořádá s dětmi porady, kde vyřizuje kromě jiného také dotazy a podněty dětí, týkající se záležitostí spojených s pobytem v dětském domově. Z porad pořizuje písemný zápis.

Je v zájmu zařízení i dítěte být v neustálém kontaktu a předcházet tak vzniku konfliktních situací a to dříve než dojde k jejich možnému vyhrocení.

Další práva a povinnosti dítěte

Práva a povinnosti dětí umístěných v Dětském domově Plesná jsou deklarovány zejména v zákonu č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v §§ 20 – 22 a dále stanoveny následovně:

 • Nepřítomnost na vyučování je omlouvána výhradně vychovatelem/kou, popř. sociální pracovnicí nebo jinou dospělou pověřenou osobou zejména v těchto případech: nemoc, lékařské ošetření, vyšetření nebo kontrola, úřední jednání vyžadující přítomnost dítěte, účast na společných akcích  pořádaných DD  nebo školou.
 • Dítě  má povinnost účastnit se společných akcí pořádaných školou, jedná-li se o akci jako  náhradu za vyučování (výchovné koncerty, kulturní vystoupení, sportovní akce apod.).
 • Denně musí informovat vychovatele/ky o dění ve škole, o úkolech školou uložených (ústně,  předložením žákovské nebo učňovské knížky apod.).
 • Udržovat školní a učební pomůcky v pořádku, připravovat se pravidelně na vyučování.
 • Dítě je povinno respektovat zákaz kouření, požívání alkoholu, užívání návykových látek a omamných prostředků, hraní hazardních her včetně her na výherních automatech, držení život ohrožujících předmětů (nože, hvězdice, zábavná pyrotechnika ap.).
 • Dítě se zpravidla pohybuje v ubytovacích prostorách „své“ rodinné skupiny, pobyt v jiné skupině je možný pouze s vědomím a se souhlasem vychovatelů/ek.
 • Dítě dodržuje zákaz vstupu do dílen, garáže, skladů, kanceláří, kuchyně, kotelny, půdních  a sklepních prostorů bez dozoru dospělé osoby, v těchto prostorách může vykonávat jednoduché pomocné práce výhradně v přítomnosti dospělé osoby, která za něj nese při činnosti  zodpovědnost.
 • Dítě nesmí opouštět objekt a areál  DD bez souhlasu vychovatele/ky, popřípadě ředitele.
 • Dítě je povinno udržovat v pořádku a v náležitém stavu své osobní věci, svévolně neničí věci vlastní ani věci ostatních dětí, jakož i společné předměty.
 • Potřebné opravy na svých oděvech a obuvi okamžitě hlásí vychovateli/ce, drobné nedostatky (např. přišívání knoflíků) odstraní podle svých věkových a individuálních možností a schopností pod vedením vychovatele/ky samostatně.
 • Dítě se podílí na úklidu ubytovacích prostorů dle pokynů vychovatele/ky s ohledem na věk a schopnosti, při úklidových pracích používá i úklidové přístroje (vysavač) v přítomnosti vychovatelky podle jejích pokynů, s přístroji nevhodně nemanipuluje, řídí se pokyny k obsluze, nepoškozuje přístroje, nezasahuje do jejich konstrukce, nepokouší se je opravovat, v případě zjištěné závady okamžitě práci přeruší a oznámí ji vychovateli/ce.
 • Dítě nikdy nemanipuluje nevhodně s elektropřístroji, které jsou součástí vybavení společných a ubytovacích prostorů (TV, video, počítač, radiopřijímače, věž, kuchyňské elektrospotřebiče, lampičky, žehlička, kulma, fén na vlasy apod.), nepokouší se je opravovat, nezasahuje do jejich konstrukce  a nepřemisťuje je z místa stálého určení, zjištěné závady okamžitě hlásí vychovateli/ce.
 • Při stravování dodržuje zásady společenského a slušného chování, udržuje své místo v jídelně a jeho okolí v čistotě a v pořádku, dle možnosti odstraňuje drobné nedostatky okamžitě (utření stolu), plní povinnosti služby dle rozpisu služby v jídelně a dle pokynů vychovatele/ky.
 • Při osobní hygieně (WC, umývárna, sprchy) dodržuje základní hygienické zásady, čistotu a pořádek.
 • Úpravy na výzdobě pokojů provádí dítě pouze po předchozím souhlasu vychovatele/ky za dohledu dospělé osoby, nábytek svévolně nepřemisťuje, je zakázáno při výzdobě jakkoli  poškozovat nátěry a malby pokojů lepením plakátů na stěny a nábytek, dítě svévolně nemanipuluje s automatickou pračkou, sušičkou, ždímačkou.
 • Dítě dodržuje zákaz držení a distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, nikotin, léky, drogy), porušení zákazu je posuzováno jako hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu, popř. trestný čin, stejně  jsou posuzovány sociálně patologické jevy (šikana, vandalismus, agresivita, brutalita, projevy rasismu a xenofobie, drobná kriminalita, závislost na hraní na výherních automatech).
 • Děti mají možnost mít a používat své vlastní předměty za stanovených podmínek. Tato možnost je vnímána jako právo nad rámec práv dítěte vyplývajících ze zákona č.109/2002 Sb. V případě porušování stanovených podmínek, porušování vnitřního řádu dětského domova, pravidel slušného chování, neplnění povinností, útěku z domova, půjčování si finančních prostředků apod. tuto možnost dítě ztrácí (na dobu časově omezenou).

Pravidla pro držení a používání vlastních věcí dětmi v Dětském domově Plesná:

 

ODĚVY

               

 1. Oblečení musí být v přiměřeném stavu (nezaprané, neopravované, přiměřené velikosti, vhodného typu).
 2. Oblečení je udržováno v náležitém stavu, jeho údržba (praní, žehlení, výměna) podléhá běžnému režimu platnému v DD, jeho používání se pravidelně střídá s oděvy zabezpečovanými  domovem.
 3. Je zakázáno oděvy si vzájemně půjčovat, vyměňovat, prodávat popř. darovat jiné osobě.
 4. Za vlastní oděvy nese zodpovědnost výlučně vlastník (dítě).
 5. Oděvy jsou s výjimkou údržby, praní, oprav uloženy ve skříňce dítěte na skupině.
 6. Při přivezení oděvů z domova je s rodiči sepsáno prohlášení, ve kterém jsou rodiče seznámeni s „pravidly“a podepíší, že DD nepřebírá za vlastní oděvy zodpovědnost. V případě, že rodiče odmítnou prohlášení podepsat, nebude dítěti umožněno používat v DD vlastní oděvy. Vychovatel/ka má právo odmítnout převzít oděvy od rodičů.

 

 

 

CENNÉ PŘEDMĚTY ( el. přístroje – PC, rádio, MP3, walkmann, dále např. hodinky, šperky, knihy..) 

V případě, že nezaopatřená osoba získá řidičský průkaz, nebude v průběhu pobytu v DD v žádném motorovém vozidle přepravovat žádné nezletilé dítě. Nedodržení tohoto pravidla bude považováno za hrubé porušení vnitřního řádu.

 6.  Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu

       Osoby odpovědné za výchovu mají práva a povinnosti vyplývající z platné legislativy, při návštěvách jsou povinny respektovat vnitřní řád dětského domova.

Zákonní zástupci dítěte mají právo:
a) na informace o dítěti, a to na základě své žádosti,

b) vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření

c) na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě,

d) na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě,

e) písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte mimo zařízení

Zákonní zástupci dětí umísťovaných do zařízení na základě rozhodnutí soudu mají zejména povinnost:
a) při předání dítěte do určeného zařízení předat současně dokumentaci uvedenou v § 5 odst. 5, zákona č. 109/2002 Sb.,

b) zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let

c)seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení,

d) oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho zdraví a výchovy,

e) předat dítěti umístěnému do zařízení na základě jejich žádosti finanční částku jako kapesné ve výši stanovené v § 31

f) hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost.

Poznámka:  práva podle odstavce 1 písm. c), d) a e) a povinnosti podle odstavce 2 písm. a), b), c) a d) zákona č. 109/2002 Sb., se vztahují i na jiné osoby odpovědné za výchovu.

7.  Úhrada nákladů na péči o děti umístěné v zařízení

a)   Vydání rozhodnutí

Po umístění dítěte do Dětského domova Plesná rozhodnutím Dětského diagnostického ústavu v Plzni zahajuje ředitel zařízení správní řízení pro stanovení příspěvku, podle zákona                č. 500/2004 Sb., správní řád, se zákonnými zástupci dítěte. Není-li oznámení doručitelné, spis zveřejní na úřední desce nebo vydá usnesení, kterým je ustanoven opatrovník (vzhledem ke střetu zájmů není vhodný pracovník dětského domova), jehož funkce se ruší v okamžiku, kdy lze zákonnému zástupci oznámení doručit.

b)   Způsob odvolání

     Proti správnímu rozhodnutí má možnost zákonný zástupce dítěte podat odvolání ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88,360 21 Karlovy Vary, a to prostřednictvím ředitele Dětského domova Plesná, do 15 dní ode dne doručení rozhodnutí.

8. Postup zařízení při zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví
 a) Zdravotní péče a zdravotní prevence

    Komplexní zdravotní péče a zdravotní prevence je zajišťována v souladu s platnou legislativou, v závislosti na zdravotním stavu a individuálních potřebách dítěte, ve spolupráci s ošetřujícím dětským a dorostovým lékařem a dalšími odborníky (zubní lékař, gynekolog atd.). Zdravotní dokumentace je uložena u ošetřujících lékařů, zdravotní evidence je vedena sociální pracovnicí.

Povinná dokumentace týkající se zdravotní péče.

Předpis pro způsob podávání léků.

 b) Prevence rizik při pracovních a jiných činnostech
    Děti jsou vychovatelem seznamovány se zásadami bezpečnosti a riziky úrazu zejména před
  činnostmi, při nichž hrozí zvýšené nebezpečí úrazu, a před prázdninami. Jednou ročně
 - na počátku školního roku - je součástí výchovné práce v rodinné skupině poučení o bezpečnosti 
  a nebezpečí úrazů .

BOZP a PO jsou zajišťovány v souladu s platnými předpisy prostřednictvím odborné firmy  ESTO (kontroly, školení, dokumentace, konzultace, poradenská činnost).

Používání osobních soukromých aut na převoz dětí:

 1. Nelze bez souhlasu ředitele domova (povolit lze jen u vozidel havarijně pojištěných a po proškolení řidiče), v ostatních případech se považuje vození dětí soukromým vozidlem za jejich ohrožení.
 2. Výjimkou je akutní jednání v případě ohrožení života dítěte.
 c) Postup při úrazech dětí

       Evidence úrazu se řídí vyhláškou č. 64/2005Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a metodickým pokynem MŠMT č.j.: č.j. 37 014/2005, Věstník MŠMT sešit 2/2006.

Postup odpovědného pracovníka při úrazu dítěte:

1)      zajistí prvotní ošetření postiženého dle povahy a rozsahu poranění (drobná poranění),

2)      zabezpečí základní životní funkce,

3)       vyžaduje- li poranění odborné lékařské ošetření, zajistí je (návštěva lékaře, LSPP, záchranná zdravotnická služba…), v případě ošetření popř. vyšetření mimo dětský domov je povinna odpovědná osoba zajistit doprovod (výhradně dospělá osoba, v době noční služby je vyzván/a denní vychovatel/ka, ten je povinen doprovod zajistit), v případě, že ošetřující lékař nevyžaduje při převozu k hospitalizaci dítěte doprovod dospělé osoby ,

4)      zapíše úraz do Knihy hlášení

5)      zapíše úraz do Knihy úrazů (datum, hodina, jméno, činnost, při které k úrazu došlo, opatření…),

6)      oznámí úraz řediteli domova a sociální pracovnici  (osobně) a do 48 hodin vyplní Oznámení o úrazu a předá k vyřízení sociální pracovnici (osobně).

 Veškeré úrazy se zapisují do knihy úrazů.

 d) Postup při onemocnění dětí

      Vychovatel/ka ve službě zhodnotí zdravotní stav dítěte a posoudí nutnost akutního ošetření dítěte:
§  akutní ošetření - návštěva lékaře, LSPP, záchranná zdravotnická služba, informuje ředitele DD nebo
  jeho zástupce (ti zajistí případný převoz do zdravotnického zařízení),
§  není-li nutné akutní ošetření, písemně oznámí denní vychovatel v Knize hlášení.
e) Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami,
  postup  při  sebepoškození dítěte nebo sebevražedném pokusu, postup při  
  agresivitě dítěte, kterou ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní

Všichni zaměstnanci dětského domova jsou povinni neprodleně ohlásit řediteli zařízení zjištění, která signalizují konkrétní ohrožení dítěte/mladistvého užíváním návykových látek nebo alkoholu, sebepoškozování  nebo agresivitu.

Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat zákaz zveřejňování osobních údajů, mezi které patří i údaje o zdravotním stavu dětí!

9.   Závěrečná ustanovení

 • Nahlížení do osobních spisů- do osobních spisů dětí smí nahlížet ředitel domova, sociální pracovnice, vychovatel/ka, psycholog, pracovníci příslušného orgánu péče o dítě, příslušní pracovníci DDÚ Plzeň, kontrolní orgány, státní zástupci a orgány policie.
 • Osobní spisy musí být uzamčeny a zabezpečeny proti případnému zneužití.
 • Tento vnitřní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2010.
 • Dnem účinnosti tohoto Vnitřního řádu je zrušen Vnitřní řád ze dne 28. 6. 2009

Mgr. Libuše Hoyerová / ředitelka Dětského domova Plesná

Schváleno ředitelem DD Mgr.Viktor Vanžura, ředitel DDÚ

 

packy DD-5 (2)